رفتن به محتوای اصلی
x

انتشارات

منطق فازی و سیستم عصبی فازی و کاربردها
منطق فازی و سیستم عصبی فازی و کاربردها
نویسنده : دکتر داریوش سمنانی,مهندس مهدی حاجیان فر
منسوجات عمرانی (ژئوتکستایل ها)
منسوجات عمرانی (ژئوتکستایل ها)
نویسنده : دکتر محمد شیخ زاده ,دکتر داریوش سمنانی,سیمین خابوری محمدی,مسعود حسن زاده
کاربرد تهویه در نساجی
کاربرد تهویه در نساجی
نویسنده : دکتر گودرز افشاری,مهندس محمد قانع
چاپ در صنعت نساجی
چاپ در صنعت نساجی
نویسنده : دکتر حسین توانایی
آمار کاربردی برای صنعت نساجی
آمار کاربردی برای صنعت نساجی
نویسنده : دکتر حسین توانایی

تحت نظارت وف ایرانی