رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

صدیقه برهانی

شيمي نساجي و علوم الياف
معاون پژوهشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915015
شماره اتاق : 360
sborhani@cc.iut.ac.ir
کمیل نصوری

شيمي نساجي و علوم الياف
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات رئیسه, هیات علمی, استادیار
 • 031-33911090
شماره اتاق : 349
k.nasouri@cc.iut.ac.ir
پرهام سلطانی

تكنولوژي نساجي و پوشاک
معاون آموزشی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33911093
شماره اتاق : 356
pa.soltani@cc.iut.ac.ir
حسین ایزدان

شيمي نساجي و علوم الياف
رئیس دانشکده, هیات رئیسه, هیات علمی, استادیار
 • 031-33915027
شماره اتاق : 309
izadan@cc.iut.ac.ir
افسانه ولی پوری

تكنولوژي نساجي و پوشاک
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
 • 031-33911096
شماره اتاق : 340
valipouri@cc.iut.ac.ir
سعید آجلی

تكنولوژي نساجي و پوشاک
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915039
شماره اتاق : 354
sajeli@cc.iut.ac.ir
حسین ایزدان

شيمي نساجي و علوم الياف
رئیس دانشکده, هیات رئیسه, هیات علمی, استادیار
 • 031-33915027
شماره اتاق : 309
izadan@cc.iut.ac.ir
صدیقه برهانی

شيمي نساجي و علوم الياف
معاون پژوهشی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915015
شماره اتاق : 360
sborhani@cc.iut.ac.ir
حسین توانایی

شيمي نساجي و علوم الياف
هیات علمی, استاد
 • 031-33915030
شماره اتاق : 311
tavanai@cc.iut.ac.ir
سید مهدی حجازی

تكنولوژي نساجي و پوشاک
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33911084
شماره اتاق : 339
hejazi110@cc.iut.ac.ir
حسین حسنی

تكنولوژي نساجي و پوشاک
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915040
h_hasani@cc.iut.ac.ir
سیدعبدالکریم حسینی

تكنولوژي نساجي و پوشاک
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915034
شماره اتاق : 359
hoseinir@cc.iut.ac.ir
فاطمه حقیقت

تكنولوژي نساجي و پوشاک
هیات علمی, استادیار
 • 031-33911913
شماره اتاق : 355
f_haghighat@iut.ac.ir
اکبر خدامی

شيمي نساجي و علوم الياف
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33915033
شماره اتاق : 304
khoddami@cc.iut.ac.ir
محمد ذره بینی

تكنولوژي نساجي و پوشاک
هیات علمی, استاد
 • 031-33915022
شماره اتاق : 308
zarrebini@cc.iut.ac.ir
علی زادهوش

شيمي نساجي و علوم الياف
هیات علمی, استاد
 • 031-33915011
شماره اتاق : 319
zadhoush@cc.iut.ac.ir
پرهام سلطانی

تكنولوژي نساجي و پوشاک
معاون آموزشی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33911093
شماره اتاق : 356
pa.soltani@cc.iut.ac.ir
داریوش سمنانی

تكنولوژي نساجي و پوشاک
هیات علمی, استاد
 • 031-33915006
شماره اتاق : 329
d_semnani@cc.iut.ac.ir
محسن شنبه

تكنولوژي نساجي و پوشاک
هیات رئیسه, هیات علمی, استادیار
 • 031-33915037
شماره اتاق : 302
mshanbeh@cc.iut.ac.ir
محمد شیخ زاده

تكنولوژي نساجي و پوشاک
هیات علمی, استاد
 • 031-33915013
شماره اتاق : 306
m.sh110@cc.iut.ac.ir
زهرا طالبی

شيمي نساجي و علوم الياف
هیات علمی, استادیار
 • 031-33911097
شماره اتاق : 336
z.talebi@cc.iut.ac.ir
سید وحید عبادی

تكنولوژي نساجي و پوشاک
هیات علمی, استادیار
 • 031-33911094
شماره اتاق : 351
sv.ebadi@iut.ac.ir
فرزانه علی حسینی

شيمي نساجي و علوم الياف
مدیر گروه, هیات علمی, استادیار
 • 031-33915014
شماره اتاق : 353
fhosseini@cc.iut.ac.ir
حسین فشندی

شيمي نساجي و علوم الياف
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33911091
شماره اتاق : 350
h.fashandi@cc.iut.ac.ir
لاله قاسمی

شيمي نساجي و علوم الياف
هیات علمی, استادیار
 • 031-33911092
شماره اتاق : 337
laleh.ghasemi@cc.iut.ac.ir
محمد قانع

تكنولوژي نساجي و پوشاک
هیات علمی, استاد
 • 031-33915003
شماره اتاق : 305
m-ghane@cc.iut.ac.ir
کمیل نصوری

شيمي نساجي و علوم الياف
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات رئیسه, هیات علمی, استادیار
 • 031-33911090
شماره اتاق : 349
k.nasouri@cc.iut.ac.ir
افسانه ولی پوری

تكنولوژي نساجي و پوشاک
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
 • 031-33911096
شماره اتاق : 340
valipouri@cc.iut.ac.ir
مصطفی یوسفی

شيمي نساجي و علوم الياف
هیات علمی, استادیار
 • 031-33915031
شماره اتاق : 357
youssefi@cc.iut.ac.ir
مریم احمدی


کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • 03133915012
شماره اتاق : 338
textile-gp@of.iut.ac.ir
محمدعلی الشریف

شيمي نساجي و علوم الياف
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33915032
شماره اتاق : 334
alsharif@cc.iut.ac.ir
فاطمه پورمراد ناصری


کارمند, کارشناس آموزشی
 • 031-33915026
شماره اتاق : 335
textile-dea@of.iut.ac.ir
محمدرضا پولادوند


کارمند
 • 031-33915004
شماره اتاق : 301
علی سوری

تكنولوژي نساجي و پوشاک
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33915018
soori@of.iut.ac.ir
محمد صادقی دستگردی


کارمند
 • 031-33915016
محمد صادقی شاهدانی


کارمند
 • 031-33911085
مهری صدیقی پور

شيمي نساجي و علوم الياف
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33915017 , 031-33911912
شماره اتاق : 352
sedighipoor@of.iut.ac.ir
عباس طبیبی

شيمي نساجي و علوم الياف
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33915024
شماره اتاق : 332
tabibi@cc.iut.ac.ir
حسین عتباتی

تكنولوژي نساجي و پوشاک
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33911918
hossein.atabati@of.iut.ac.ir
سپیده فدایی

شيمي نساجي و علوم الياف
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 03133915017
شماره اتاق : آز فیزیک الیاف
s.fadaie@of.iut.ac.ir
سعید کربلایی کریم

تكنولوژي نساجي و پوشاک
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33915020
s.karbalaei@of.iut.ac.ir
عفت نعمت الهی
مسئول دفتر

کارمند, منشی دانشکده
 • 031-33912425, 031-33912441
textile@tx.iut.ac.ir
هاله خلیلی

شيمي نساجي و علوم الياف
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
Khalili@cc.iut.ac.ir
محمود فیض

شيمي نساجي و علوم الياف
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
m_feiz@cc.iut.ac.ir
سیدمجید مرتضویی

شيمي نساجي و علوم الياف
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استادیار
 • 031-33915007
شماره اتاق : 312
mortaza@iut.ac.ir
محمد مرشد


بازنشسته, هیات علمی
morshed@iut.ac.ir
سیدمجید مرتضویی

شيمي نساجي و علوم الياف
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استادیار
 • 031-33915007
شماره اتاق : 312
mortaza@iut.ac.ir
حسین امیرشاهی


رؤسای پیشین
محمد مرشد


بازنشسته, هیات علمی morshed@iut.ac.ir
محمود فیض

شيمي نساجي و علوم الياف
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار m_feiz@cc.iut.ac.ir
محمد ذره بینی

تكنولوژي نساجي و پوشاک
هیات علمی, استاد
 • 031-33915022
شماره اتاق : 308
zarrebini@cc.iut.ac.ir
علی زادهوش

شيمي نساجي و علوم الياف
هیات علمی, استاد
 • 031-33915011
شماره اتاق : 319
zadhoush@cc.iut.ac.ir
سیدعبدالکریم حسینی

تكنولوژي نساجي و پوشاک
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
 • 031-33915034
شماره اتاق : 359
hoseinir@cc.iut.ac.ir
حسین توانایی

شيمي نساجي و علوم الياف
هیات علمی, استاد
 • 031-33915030
شماره اتاق : 311
tavanai@cc.iut.ac.ir
فرحناز ابراهیم زاده


همکاران سابق
زهره ایمانی


همکاران سابق
قاسم علی رضایی


همکاران سابق
محمدرضا قاسمی


همکاران سابق
محمد قربانی


همکاران سابق

تحت نظارت وف بومی