رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه سایکوفیزیک

Level begin

مکان: دانشکده مهندسی نساجی- طبقه اول- راهرو راست- اتاق 

دستگاه مورد استفاده

آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

کابینت نوری

ارزیابی اختلاف رنگ چشمی

 

1

کابینت نوری

ارزیابی چشمی ثبات

2

کابینت نوری

آزمایش های سایکوفیزیکی چشمی

3

کتابچه ایشی هارا

ارزیابی دید رنگی نرمال

4

EyeOnePro

کالیبراسیون وتوصیف رنگی اسکنرها

5

EyeOnePro

کالیبراسیون وتوصیف رنگی پرینترها

6

EyeOnePro

کالیبراسیون وتوصیف رنگی مانیتورها

7

EyeOnePro

کالیبراسیون وتوصیف رنگی ویدئوپروژکتورها

8

EyeOnePro

کالیبراسیون وتوصیف رنگی دوربین های دیجیتالی

9

 

اتاق تاریک

10

سامانه اسکنری

اندازه گیری رنگ دیجیتالی

11

سامانه دوربینی

Nikon D200

اندازه گیری رنگ دیجیتالی

12

 

تحت نظارت وف ایرانی