فناوری بطور کلی به عنوان استفاده عملی از دانش برای ساخت یک محصول و یا انجام یک کار تعریف می شود. در قرن حاضر، زندگی بشری بطور کامل در گرو فناوری است و فناوری مهم­ترین زیرساخت برای دستیابی به ثروت و رفاه اجتماعی به حساب می­رود. بنابراین حرکت بسوی ایجاد اقتصاد دانش محور و پایدار، بدون توسعه فناوری امکان پذیر نیست. در این بین دانشگاه به عنوان مهم­ترین مبادی تولید فناوری است و وظیفه آموزش و تربیت نیروهای متخصص و ورزیده صنعتی برای نیل به اقتصاد دانش محور را برعهده دارد. بنابراین معاونت پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی نساجی سعی دارد در جهت نیل به این هدف در خدمت اساتید، دانشجویان و صنایع نساجی کشور باشد. بنابراین در این راستا، اهم فعالیت های این معاونت را می­توان در موارد زیر بیان نمود:

  • همکاری در تدوین اهداف و خط مشی پژوهشی دانشکده
  • رابط کلیه اعضاء هیئت علمی دانشکده و حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
  • مدیریت و نظارت بر فعالیت­ها کارگاه­ها و آزمایشگاه­ها و ایجاد بستر مناسب برای استفاده بهینه کلیه اعضای هیئت علمی و دانشجویان از امکانات پژوهشی دانشکده
  • تلاش و همکاری در جهت تجهیز ساختارهای پژوهشی دانشکده از نظر فضا، امکانات و تجهیزات
  • تشکیل یک گروه خبره جهت مشاوره محل­های کارآموزی مناسب برای دانشجویان و تخصیص مناسب این موارد به دانشجویان
  • مسئول ارائه خدمات پژوهشی به سازمان‌های مختلف برای بر آوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری دانشکده و مراکز صنعتی
  • تسهیل شناسایی فرصت های پژوهشی و فناورانه و شکاف های موجود در بازار صنایع نساجی در حوزه های مرتبط با فعالیت های تحقیقاتی دانشکده
  • پلی برای ارائه انواع راهکارهای گسترش فعالیت های ارتباط با صنعت اعضای هیئت علمی دانشکده اعم از ایجاد شرکت­های نوپا و دانش بنیان، عقد قراردادهای لیسانس و صنعتی، انتقال فناوری، ثبت اختراع و پروژه های مشاوره اعضای هیئت علمی به صنعت و توسعه کمی و کیفی ابعاد مختلف فعالیت­های ارتباط با صنعت دانشکده

پل های ارتباطی با معاونت پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان:

E-mail: k.nasouri@iut.ac.ir

Phone: 031-33911090