پرهام سلطانی
هیات علمی
استادیار
معاونت آموزشی, سرپرست تحصیلات تکمیلی
031-33911093
فاطمه پورمراد ناصري
کارمند
031-33915026
كارشناس آموزش