پرهام سلطانی
هیات علمی
دانشیار
معاونت آموزشی
031-33911093
فاطمه پورمراد ناصري
کارمند
031-33915026
كارشناس آموزش