پرهام سلطانی
هیات علمی
استادیار
معاونت آموزشی
031-33911093
فاطمه پورمراد ناصري
کارمند
031-33915012
كارشناس آموزش