(مقطع کارشناسي)
ترم تابستان :
-         اخذ دروس رياضي 1 و2 و فيزيک 1 و 2 در ترم تابستان به صورت مهمان  امکان پذير نميباشد، مگر اينکه دانشجو دو بار در دروس مربوطه رد شده باشد.
-         گذراندن واحد هاي ترم تابستاني به صورت مجازي (الکترونيکي) در دانشگاه هاي ديگر، مجاز نميباشد.
-         مهماني دانشجويان در ترم تابستان در دروس پايه و اصلي تنها در دانشگاه هاي ذيل  امکانپذير است . در موارد خاص تأييد دانشگاه مربوطه به عهده شوراي آموزش دانشکده ميباشد.
-         دانشگاه اصفهان ، دانشگاه شيراز، دانشگاه تهران ، اميرکبير، علم و صنعت، خواجه نصير طوسي،
دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه صنعتي شريف
-         حداقل نمره قابل قبول براي كليه دروس 12 است .
-         واحدهاي ترم تابستاني در هنگام اخذ بايستي ابتدا به تائيد استاد راهنما رسيده باشد.
-         مسئوليت عدم انطباق واحدهاي گذرانده در دانشگاه مقصد با واحدهاي اخذ شده مورد تائيد در دانشگاه مبدا، با شخص دانشجو است.
استثنائات:
-         اخذ بيش از يک استثناء در هر ترم در خصوص عدم رعايت پيش نياز، مجاز نميباشد. در شرايط خاص نظير درشرف فارغ التحصيلي بودن دانشجو، تصميم گيري به عهده شوراي آموزش دانشکده ميباشد.
-         درخواست اعطاي استثناء بايستي حداقل يک روز قبل از ترميم به دفتر آموزش دانشکده تسليم شده باشد تا در صورت لزوم جهت طرح در شوراي آموزش، ارائه گردد. در روز ترميم هيچگونه درخواستي براي اعطاي استثناء (مطالعه آزاد، عدم رعايت پيشنياز، اخذ بيش از 20 واحد در صورت فراغت از تحصيل) پذيرفته نخواهد شد.
-         چنانچه دانشجويي دوترم قادر به گذرانيدن درسي نگرديد، امکان اعطاي استثناء بدون رعايت پيشنياز و بصورت همنياز به نامبرده وجود خواهد داشت.
قانون انطباق واحد ها :
-         حداقل نمره مورد قبول دروس از دانشگاههاي معتبر 15 ميباشد.
قوانين پذيرش مهمان :
-         دانشجوي متقاضي مهماني براي دانشگاه صنعتي اصفهان نبايستي معدل کمتر از دوازده داشته و در دانشگاه مبدأ مشروط نشده باشد.
-         تائيد مهمان شدن دانشجو به عهده شوراي آموزش است.
-         جهت انتقال دائم،  معدل دانشجو در دو ترم متوالي بايستي از ميانگين معدل دانشجويان هم دورهي خودش ، بالاتر باشد.
قوانين تغيير رشته به شرط اخذ نمره کنکور سراسري :
1-    معدل دانشجو از معدل متوسط هم وروديهاي خودش کمتر نباشد.
2-    در تغيير رشته از تکنولوژي نساجي و پوشاك  به شيمي نساجي، نمره شيمي عمومي نامبرده از 13 کمتر نباشد.
3-    در تغيير رشته از شيمي نساجي  و پوشاك به تکنولوژي نساجي، نمرات رياضي 2و1 و فيزيک 1 و2 نبايستي از 13 کمتر باشد.
4-    در تغيير رشته از شيمي نساجي  و تکنولوژي نساجي به پوشاك ، نمرات رياضي 1 و فيزيک 1  و شيمي عمومي نبايستي از 13 کمتر باشد.
5-    تاييد نهايي تغيير رشته با در نظر گرفتن ظرفيت رشته ها  مصوبه شوراي آموزشي مي باشد.
دروس اختياري :
اخذ دروس اختياري بايستي تنها از سبد پيشنهادي دانشكده صورت گيرد و مسئوليت عواقب ناشي از اخذ درس بدون تاييد دانشكده مهندسي نساجي به عهده دانشجو مي باشد.