هاله خليلي
هیات علمی
استادیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
031-33915005
مریم احمدی
کارمند
03133915026
کارشناس تحصیلات تکمیلی و پژوهشی