امتحان كليه گروههاي نقشه كشي دانشكده نساجی  روز چهارشنبه 11 / 4 / 99 ساعت 8:30 تا 11:30 به صورت غيرحضوري برگزار مي گردد.