طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه صنعتی اصفهان جناب آقای دکتر ابطحی درتاریخ 98/11/15 ،جناب آقای دکتر حسین ایزدان بعنوان ریاست جدید دانشکده مهندسی نساجی معرفی گردیدند و همچنین در نامه جداگانه ای از زحمات صادقانه و خدمات موثر جناب آقای دکتر محمد ذره بینی در طول دو دوره تصدي رياست دانشكده نساجی،  تشكر و قدرداني به عمل آمد.