با اطلاع  اساتيد، پژوهشگران، فناوران و دانشجويان تحصيلات تكميلي می رساند، فرايند ثبت فناوري ها در سامانه ارزيابي فناوري (ايران تك هاب-سافا) به آدرس http://irantechhub.ir صورت می پذیرد و مهلت ارسال فرم پيشنهاد برگزاري كارگاه هاي آموزشي تا 7 آذر ماه تمديد شده است. شايان ذكر است كه پس از ثبت فناوري لازم است درخواست داوري  نيز ثبت شود تا در فرايند ارزيابي قرار گيرد.