ارائه کننده: عسل السادات لولاکی 

زمان: روز چهارشنبه  مورخ 98/5/2 ساعت 9:30 

مکان: سالن سمینار دانشکده نساجی

عنوان رساله :ارزیابی تجربی و تئوریک رفتار مکانیکی ملات سیمانی تقویت شده با ساختارهای نساجی آگزتیک