مكان: دانشكده مهندسي نساجي- طبقه هم کف

دستگاه مورد استفاده

آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

دستگاه ترریسی

تولید الیاف به روش ترریسی

آزمایشگاه فرآیندهای پلیمری

1

سانتریفیوژ

جدایی سازی با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ

2

MFI

اندازه­گیری شاخص جریان مذاب

3

بن ماری شیکردار

گرم کردن نمونه

4

 

اندازه­گیری ضخامت

5

فیلم کش دستی

تهیه فیلم پلیمری

6

صفحه داغ

(Hot plate)

گرم کردن نمونه

7

همزن مغناطیسی هیتردار

همزدن محلول­های پلیمری

8

یخچال آزمایشگاهی

قراردادن نمونه در یخچال

9

 
حسين فشندي
هیات علمی
استادیار
گروه شيمي نساجي و علوم الياف
الیاف و غشاهای پلیمری، نانو الیاف ، محلول های پلیمری، مواد پلیمری متخلخل
031-33911091