دستگاه مورد استفاده

آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

 

اندازه­گیری شاخص جریان و ویسکوزیته مذاب پلیمری

آزمایشگاه مواد مرکب

1

 
علي زادهوش
هیات علمی
استاد
پوشش کاري پارچه هاي نساجي، ذوب ريسي الياف پليمري، فرمولاسيون و تکنولوژي ماستربچ هاي پليمري ،بازيابي پليمرهاي ضايعاتي ،اندازه گيرهاي رئولوژيکي، آلياژسازي پليمرها نانوميكروكامپوزیت های پلیمری
031-33915011