مکان: دانشکده مهندسی نساجی- طبقه اول

دستگاه مورد استفاده

آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

کابینت نوری

ارزیابی اختلاف رنگ چشمی

 

1

کابینت نوری

ارزیابی چشمی ثبات

2

کابینت نوری

آزمایش های سایکوفیزیکی چشمی

3

کتابچه ایشی هارا

ارزیابی دید رنگی نرمال

4

EyeOnePro

کالیبراسیون وتوصیف رنگی اسکنرها

5

EyeOnePro

کالیبراسیون وتوصیف رنگی پرینترها

6

EyeOnePro

کالیبراسیون وتوصیف رنگی مانیتورها

7

EyeOnePro

کالیبراسیون وتوصیف رنگی ویدئوپروژکتورها

8

EyeOnePro

کالیبراسیون وتوصیف رنگی دوربین های دیجیتالی

9

 

اتاق تاریک

10

سامانه اسکنری

اندازه گیری رنگ دیجیتالی

11

سامانه دوربینی

Nikon D200

اندازه گیری رنگ دیجیتالی

12

 

 

حسين ايزدان
هیات علمی
استادیار
گروه شيمي نساجي و علوم الياف
فیزیک رنگ، اندازه دیجیتالی رنگ، روانشناسی رنگ، رنگرزی الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی
031-33915027