مکان: دانشکده مهندسی نساجی، طبقه همکف بال غربی

اكبر خدامي
هیات علمی
دانشیار
گروه شيمي نساجي و علوم الياف
تکمیل های نوین، منسوجات هوشمند، کاربردهای پلاسما در صنعت نساجی، منسوجات ضد میکروبی،منسوجات آرایشی بهداشتی
031-33915033