مکان:دانشکده مهندسی نساجی- طبقه هم کف

دستگاه مورد استفاده

آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

 

کارکردن در آزمایشگاه رنگرزی

آزمایشگاه رنگرزی

1

بن ماری

 

2

هیتر

 

3

آون

 

4

ترازوی با دقت دو رقم اعشار

توزین

 

 

 

محمود فيض
هیات علمی
دانشیار
گروه شيمي نساجي و علوم الياف