مکان: دانشکده مهندسی نساجی، طبقه اول بال غربی

دستگاه مورد استفاده

 آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

Bomem B-100

طیف سنجی FTIR

تحقیقاتی الیاف

1

Bomem B-100

طیف سنجی ATR-FTIR

تحقیقاتی الیاف

2

Static-voltmeter

هدایت الکتریکی الیاف

تحقیقاتی الیاف

3

Static-voltmeter

هدایت الکتریکی نخ

تحقیقاتی الیاف

4

Static-voltmeter

هدایت الکتریکی پارچه

تحقیقاتی الیاف

5

Dataphysics

اندازه گیری زاویه تماس

تحقیقاتی الیاف

6

Dataphysics

اندازه گیری کشش سطحی

تحقیقاتی الیاف

7

Dataphysics

اندازه گیری کشش بین سطحی

تحقیقاتی الیاف

8

Dataphysics

تعیین CMC

تحقیقاتی الیاف

9

KERN

تعیین چگالی

تحقیقاتی الیاف

10

CARVER-11

دستگاه پرس

تحقیقاتی الیاف

11

پویا الکترونیک

اتاقک استاندارد

تحقیقاتی الیاف

12

memert

آون خلاء

شیمی پلیمر

13

BHG-3750

سانتریفیوژ

شیمی پلیمر

14

HAAKE RV12

رئومتری

شیمی پلیمر

15