مكان: دانشكده مهندسي نساجي- طبقه همكف

كارشناس آزمايشگاه: مهندس مهري صديقي پور

تلفن: 5017

آزمايشگاه فيزيك الياف و كنترل كيفيت يكي از مجهزترين آزمايشگاههاي كنترل كيفيت فيزيكي محصولات نساجي اعم از الياف،نخ و پارچه به شمار مي رود.در اين آزمايشگاه علاوه بر ارائه خدمات آموزشي به دانشجويان كارشناسي در گرايش هاي مختلف با عناوين آز فيزيك الياف،‌كنترل كيفيت و كنترل كيفيت پوشاك، خدمات پژوهشي نيز جهت پروژه هاي تحقيقاتي به دانشجويان مقاطع مختلف كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري ارائه گرديده و در زمينه ارائه خدمات و ارتباط با صنعت  فعاليت چشمگيري دارد.

ردیف

آزمایشگاه/کارگاه

آزمایش درخواستی

دستگاه مورد استفاده

1

آز فيزيك الياف

اندازه ­گیری نیروی پارگی پارچه

Zwick Tensile Tester

2

آز فيزيك الياف

اندازه­ گیری نیروی پارگی نخ

Zwick Tensile Tester

3

آز فيزيك الياف

اندازه­ گیری نیروی پارگی الیاف

Zwick Tensile Tester

4

آز فيزيك الياف

اندازه­ گیری ظرافت الیاف پنبه

Micronaire

     5

آز فيزيك الياف

اندازه­ گیری رسیدگی الیاف پنبه

با استفاده از میکروسکوپ نوری

6

آز فيزيك الياف

اندازه ­گیری ظرافت الیاف

با استفاده از میکروسکوپ نوری

 7

آز فيزيك الياف

اندازه­ گیری ظرافت الیاف

Vibroscope

8

آز فيزيك الياف

اندازه ­گیری طول الیاف بلند

Fiber Diagram Machine

9

آز فيزيك الياف

اندازه­ گیری رطوبت بازيافتي و رطوبت محتوی

Moisture Analyzer Sartorius

10

آز فيزيك الياف

اندازه­ گیری پرزینگی نخ( Hairiness )

H/F- Tester

11

آز فيزيك الياف

تعیین ضریب اصطکاک نخ

H/F- Tester

12

آز فيزيك الياف

تعیین نمره نخ

Quadarant Balancess

13

آز فيزيك الياف

اندازه­گیری تاب نخ

Twist Counter

14

آز فيزيك الياف

سنجش نایکنواختی نخ

Uster Tester

15

آز فيزيك الياف

تعیین استحکام جرخوردگی پارچه

Tearing Tester

16

آز فيزيك الياف

اندازه­گیری نفوذپذیری هواي پارچه

Air permeability Tester

17

آز فيزيك الياف

اندازه ­گیری نفوذپذیری آب

Water Proof Tester

18

آز فيزيك الياف

بررسی مقاومت سایشی پارچه

Martindale

19

آز فيزيك الياف

بررسی پرزدهی پارچه

Martindale

20

آز فيزيك الياف

اندازه­ گیری وزن مترمربع پارچه

Square Meter Balance

21

آز فيزيك الياف

اندازه ­گیری ضخامت پارچه

Thickness Tester

22

آز فيزيك الياف

بررسی خواص خمشی پارچه

Bending Tester

23

آز فيزيك الياف

تعیین تراکم تاری و پودی

-

24

آز فيزيك الياف

تعیین طرح بافت پارچه

-

25

آز فيزيك الياف

اندازه ­گیری درصد جمع­شدگی کلاف نخ در حرارت خشک

-

26

آز فيزيك الياف

اندازه­ گیری درصد جمع­شدگی کلاف نخ در آب جوش

-

27

آز فيزيك الياف

تهیه تصویر با استفاده از میکروسکوپ نوری

Motic Microscope

28

آز فيزيك الياف

تهیه نمونه جهت گرفتن تصویر از سطح مقطع الیاف

Microtome

29

آز فيزيك الياف

اندازه­ گیری خصوصیات الیاف پنبه

HFT Tester

30

آز فيزيك الياف

تعیین تعداد رشته ­های فیلامنت

-

31

آز فيزيك الياف

بررسی چروک­پذیری پارچه

Creas Recovery Tester

 

تجهيرات آزمايشگاه:

Uster Tester 4SE

Uster Zellweger Ltd - GGP – B 32

Zwick Universal  Testing Machine – 1446-60

Kardo Tech Universal  Testing Machine

Friction/Hairiness Tester – SDL Y098/6

Fiber Diagram Machine – SDL – F218

Abrasion / Pilling Tester – NU – Martindale 406

Abrasion Tester – Baer 1440

Pilling Tester – Baer 590

Air Permeability – SDL MO 21S

Humidity Chamber – SDL LH – 1.5

Brnaca Water Proof – N 35S

Fabric Drape Tester – SDL – M213

Moisture Analyzer Sartorius -  MA 40

Oven – E115

Vibroskop 400 Lenzing Technik

Micronaire – SDL

Comb Sorter – SDL

Premier HFT 9000

Thickness Tester – Baer 674

Square Meter Balance – Baer 4010

Stiffness Tester – M003B

Twist Counter – Baer 1320

Microtome – SLEE Cut 4055 

Count Analyser – Eadie

Balance for Yarn – Baer 4011

Quadarant Balancess – G203 – E–K

Roving Measuring Device – Baer 18

Yarn Wrap Reel – Baer 4

Creas Recovery Tester – Baer 1100

Tearing Tester – Baer 647

Psicrometro – Mesdon Lab – Salo (BS)

CCD –  V ideo – Color Camera – KCCA 7800

Minolta Camera – X–300S

Flexicam – SaIran IFC – 100

Bursting Strength Tester – Baer 1085

Torsion Balance – Bare 768

Pressley Tester – Baer 1360

Cutting Apparatus – Baer 2361

Refractometer – Baer  1307

Refractometer – ATAGO NAR – 1T

Motic Microscope – B3

Polarizing Microscope – Zeiss

Microscope – Nikon Alphaphot YS

Microscope – Zeiss

Microscope – Kross

Microscope – PZO Studar M

Electronic Balance Shimadzu EB – 3200 H

Electronic Balance Shimadzu AEU – 210

Sharp Electronic Calculator – CS 2660

 

 

صديقه برهاني
هیات علمی
دانشیار
گروه شيمي نساجي و علوم الياف
نانو الياف، فيزيك الياف
031-33915015