هاله خلیلی
استادیار
Khalili@cc.iut.ac.ir
محمود فيض
دانشیار
m_feiz@cc.iut.ac.ir
علیرضا مرادی
استادیار
سيد مجيد مرتضوي
دانشیار
تكميل نساجي، تكميل پيشرفته، سطح فعالها
mortaza@cc.iut.ac.ir
morshed@cc.iut.ac.ir