دستگاه مورد استفاده

فعالیت درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

خلاطه/ قالب

ساخت نمونه بتنی

کارگاه منسوجات فنی

1

روش دستی

ساخت کامپوزیت­های ساختمانی

2

 
سيد مهدي حجازي
هیات علمی
دانشیار
گروه تكنولوژي نساجي و پوشاك
منسوجات فنی،مکانیک مواد کامپوزیتی،ژئوسینتتیک ها،الیاف ابریشم
031-33911084