مکان: دانشکده مهندسی نساجی - طبقه اول

لیست دستگاه ها و آزمایش های موجود در آزمایشگاه فیزیک نساجی به شرح زیر مي باشد:

  1. دستگاه ضخامت سنج فرش – دیجیتال با دقت یک صدم میلیمتر
  2. دستگاه بارگذاری استاتیکی - برای انواع فرش ها
  3. دستگاه بارگذاری دینامیکی – برای انواع فرش ها
  4. دستگاه سنجش فرسایش فرش-هگزاپاد
  5. محفظه UV-دارای لامپ های اشعه فرابنفش نوع UVC با قابلیت تغییرو تنظیم شدت تابش اشعه و ارتفاع نمونه از لامپ ها
  6. دستگاه صفحه داغ ( Hot Plate )- با قابلیت اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی پارچه، اندازه گیری دمای سطحی پارچه و رسم نمودار دما-زمان
  7. دستگاه تاگ متر(Tog meter)- با قابلیت اندازه گیری مقاومت حرارتی پارچه
  8. دستگاه اندازه گیری خواص صوتی منسوجات
محمد قانع
هیات علمی
استاد
گروه تكنولوژي نساجي و پوشاك
بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی مواد نساجی
031-33915003