كارشناس کارگاه: مهندس علی سوری
مکان: دانشکده مهندسی نساجی طبقه همکف 
تلفن:33915018

 

بافندگی حلقوی پودی نوعی از بافندگی است که در آن ساختار پارچه از حلقه هایی تشکیل شده است که در راستای افق(رج)قرارگرفته اند. 

هدف از شکل گیری اين گارگاه انجام  فعالیت های آموزشی _ پژوهشی در دانشکده مهندسی نساجی می باشد، برگزاری واحدهای درسی برای دانشجویان تکنولوژی نساجی و قبول پروژه های دانشجویان در گرایش های مختلف از فعالیت های بارز این کارگاه است.  

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

تخت باف (Flat Knitting)

STOLL

CMS 400

آلمان

 

این دستگاه ژاکارد و دارای 4 ابزار است. عرض بافت 2.3 متر  و گیج آن 5 سوزن در اینچ می باشد. واحد تغذیه نخ این ماشین منفی است.

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

تخت باف (Flat Knitting)

TEWJ-matic

-

آلمان

 
گیج این دستگاه 5 سوزن در اینچ  و عرض آن 120 سانتی متر  می باشد. از این ماشین به تعداد  6 عدد در کارگاه موجود است.
 
 
 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

گردباف (Circular Knitting)

NISHIO

SAKURA

ژاپن

 
این دستگاه دو رو سیلندر ژاكارد و دارای 24 ابزار است. گیج آن 16 سوزن در اینچ و قطر دهنه 28 اینچ می باشد

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

گردباف (Circular Knitting)

FOUQUET

 

آلمان

 
این دستگاه دو رو سیلندر ساده باف و دارای 30 ابزار است. گیج آن 15 سوزن در اینچ و قطر دهنه 30 اینچ می باشد. واحد تغذیه نخ این ماشین مثبت چرخدنده ای می باشد.
 
 
 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

گردباف(Circular Knitting)

FALMAC

FSB 3XSK

سنگاپور

 
این دستگاه یک روسیلندر و دارای 48 ابزار است. گیج آن 24 سوزن در اینچ و قطر دهنه 16 اینچ می باشد. سیستم تغذیه این ماشین مثبت انباره ای است.

 
 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

گردباف(Circular Knitting)

MAYER & Cie

OV96S

آلمان

 
این دستگاه دو رو سیلندر نیمه ژاکارد و دارای 96 ابزار است. گیج آن 18 سوزن در اینچ و قطر دهنه 30 اینچ می باشد. واحد تغذیه نخ این ماشین مثبت انباره ای می باشد.
 

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

گردباف(Circular Knitting)

تبریز ماشین

 

ایران

 
این دستگاه یکرو سیلندر ساده و دارای 4 ابزار است. گیج آن 8 سوزن در اینچ و قطر دهنه 16 اینچ می باشد. واحد تغذیه نخ این ماشین منفی می باشد.
 
حسين حسني
هیات علمی
دانشیار
گروه تكنولوژي نساجي و پوشاك
بررسی و مدل سازی ویژگی های مکانیکی و فیزیکی پارچه های حلقوی پودی،ویژگی های مکانیکی و فیزیکی نخهای ریسیده شده در سیستم های ریسندگی الیاف کوتاه و بلند،ارزیابی زیردست پارچه های حلقوی پودی و بررسی اثر پارامتر های ساختاری بر زیردست،کاربردهای فنی پارچه های حلقو
031-33915040