مکان: دانشکده مهندسی نساجی طبقه دوم
تلفن: 33911918

هدف از شکل گیری اين گارگاه انجام  فعالیت های آموزشی- پژوهشی برای دانشجویان رشته پوشاک و همچنین فعالیت های تحقیقاتی در سایر رشته های دانشکده مهندسی نساجی است.

جهت دريافت فرم درخواست انجام كار در كارگاه دوزندگي كليك كنيد...

دستگاه مورد استفاده

 آزمایش درخواستی

آزمایشگاه/کارگاه

ردیف

چرخ راسته دوز

انجام بخیه لاک استیچ

کارگاه دوزندگی

1

چرخ سردوز

انجام بخیه اورلوک

کارگاه دوزندگی

2

چرخ پس دوز

انجام بخیه مخفی

کارگاه دوزندگی

3

چرخ میان دوز

انجام بخیه زنجیره ای چند نخ

کارگاه دوزندگی

4

چرخ جادکمه دوز

انجام دوخت جادکمه

کارگاه دوزندگی

5

چرخ دکمه دوز

انجام دوخت دکمه

کارگاه دوزندگی

6

 
مدل دستگاه  شركت سازنده نام دستگاه

JK-9100B

JACK

راسته دوز 

 

مدل دستگاه شركت سازنده نام دستگاه 

JK-SHIRLE IIN-4

JACK

راسته دوز کامپیوتری

 

مدل دستگاه شركت سازنده نام دستگاه

JK-3.504M2.04

JACK

سردوز سه نخ

 

مدل دستگاه شركت سازنده نام دستگاه

JK-768BDI.5.516M2.35

JACK

سردوز چهار نخ

 

مدل دستگاه  شركت سازنده نام دستگاه

5-516-03/333

ANGUS

سردوز کامپیوتری

 

مدل دستگاه  شركت سازنده  نام دستگاه 

JK-8562

JACK

نوار دوز

 

مدل دستگاه  شركت سازنده نام دستگاه 

JK-T510

JACK

پس دوز

 

مدل دستگاه  شركت سازنده نام دستگاه

JK-T782

JACK

جادکمه دوز

 

مدل دستگاه  شركت سازنده نام دستگاه

JK-T373

JACK

دکمه دوز

 

سعيد آجلي
هیات علمی
دانشیار
گروه تكنولوژي نساجي و پوشاك
ساختار بافت پارچه هاي حلقوي،خواص مکانيکي منسوجات،پوشاک،منسوجات فنی
031-33915039