مکان:دانشکده مهندسی نساجی - طبقه هم کف

ردیف

نام دستگاه

نام آزمایش

1

ویسکومتر چرخشی

اندازه­گیری ویسکوزیته محلول­های پلیمری بر حسب سانتی پوآز

2

هدایت سنج

اندازه­گیری هدایت الکتریکی محلول­ها

3

pH متر

اندازه­گیری pH محلول­ها

4

التراسونیک پروبدار

دیسپرس کردن و هموژن کردن ذرات داخل محلول

5

التراسونیک حمامی

دیسپرس کردن و هموژن کردن ذرات داخل محلول

6

دستگاه الکتروریسی

تهیه نانو الیاف و نانو ذرات پلیمری

7

هیتر و همزن مغنااطیسی

مخلوط و هموژن کردن محلول­ها

8

ترازوی چهار رقم اعشار

توزین مواد با دقت بالا

9

دستگاه تراش

تراش نیدل های الکتروریسی

 
 
 
 
 

 

سيد عبدالكريم حسيني
هیات علمی
استاد
گروه تكنولوژي نساجي و پوشاك
پردازش تصوير
031-33915034