مکان: بر روی لینک کلیک نمایید.
ساعت: 10:00
تاریخ: سه شنبه, بهمن 14, 1399

ارائه کننده : خانم ریحانه ریحانی

مکان:https://meet.iut.ac.ir/b/rey-zz6-8yv-kxc 

عنوان پیشنهاد رساله