مکان: سالن سمینار دانشکده مهندسی نساجی
ساعت: 9:00
تاریخ: سه شنبه, بهمن 22, 1398

ارائه کننده:خانم شیرین کریمی