مکان: مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد
ساعت: 10:30
تاریخ: چهارشنبه, دى 18, 1398

ارائه کننده: حمید عابدزاده عطار

عنوان رساله:مطالعه تجربي و عددي رفتار الاستيک صفحه ساندويچي با هسته موج‌دار متشکل از پارچه حلقوي پودي يکپارچه