مکان: سالن سمینار دانشکده مهندسی نساجی
ساعت: 10:00
تاریخ: چهارشنبه, دى 18, 1398

ارائه کننده : مریم بیات

عنوان رساله: بررسی تغییر رنگ پلیمرهای رسانای دوپ شده با مولکول های رنگزا و عامل فعال سطحی