مکان: مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد
ساعت: 13:00
تاریخ: شنبه, آذر 16, 1398

ارائه کننده: سمانه کرمی

عنوان رساله: ارزیابی دستگاهی ثبات نوری منسوجات