مکان: سالن سمینار دانشکده مهندسی نساجی
ساعت: 11:00
تاریخ: چهارشنبه, آذر 13, 1398

ارائه کننده: سیده نوشین بنی طبا

عنوان رساله: تحلیل رفتار الکتروشیمیایی غشاهای جامد نانولیفی جهت کاربرد به عنوان الکترولیت قابل استفاده در باتری های لیتیم یون