مکان: مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد
ساعت: 13:30
تاریخ: چهارشنبه, مهر 3, 1398

ارائه کننده : صديقه خان محمدي خشوئي

مدلسازی آماری غشای نانولیفی و بررسی تجربی و نظری رفتار سیال عبوری از آن با استفاده از روش دينامیک سیاالت محاسباتی