مکان: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی نساجی- طبقه دوم
ساعت: 9:00
تاریخ: چهارشنبه, شهريور 27, 1398

ارائه کننده :سید وحید عبادی

عنوان رساله :بهبود خواص الکتروشیمیایی- مکانیکی محرک‌های الکتروفعال نانولیفی بر پایه‌ی پلیمرهای رسانای ذاتی