مکان: محل تالار شهيد فتوحي (تالار 8)
ساعت: 18:40 الي 22:00
تاریخ: چهارشنبه, خرداد 8, 1398