دورهمی دانشجویان نساجی -- تاریخ برگزاری: ش, 08/11/1398
1398/08/08
دفاع از رساله دکتری -- تاریخ برگزاری: چ, 07/03/1398
1398/07/02
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد -- تاریخ برگزاری: چ, 06/27/1398
1398/06/26
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد -- تاریخ برگزاری: چ, 06/27/1398
1398/06/25
دفاع از رساله دکتری -- تاریخ برگزاری: چ, 06/27/1398
1398/06/16
دفاع از جامع پژوهشی 1 -- تاریخ برگزاری: چ, 05/02/1398
1398/04/29
دفاع از رساله دکتری -- تاریخ برگزاری: چ, 04/12/1398
1398/04/10
اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد -- تاریخ برگزاری: س, 03/28/1398
1398/03/27
جشن دانش آموختگي دانشجويان مهندسي نساجي ورودي 94 -- تاریخ برگزاری: چ, 03/08/1398
1398/03/08

صفحه‌ها