هاله خلیلی
بازنشسته
استادیار
بازنشسته
Khalili@cc.iut.ac.ir
محمود فيض
بازنشسته
دانشیار
بازنشسته
m_feiz@cc.iut.ac.ir
علیرضا مرادی
بازنشسته
استادیار
بازنشسته
سيد مجيد مرتضوي
بازنشسته
دانشیار
بازنشسته
تكميل نساجي، تكميل پيشرفته، سطح فعالها
mortaza@cc.iut.ac.ir
محمد مرشد
بازنشسته
استاد
بازنشسته
morshed@cc.iut.ac.ir