شبکه آزمایشگاهی/کارگاهی دانشکده مهندسی نساجی

تمامی دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان می توانند بدون نیاز به ثبت نام در این سایت و با استفاده از سامانه احراز هویت مرکزی از امکانات دانشکده استفاده کنند. همچنین کاربران خارج دانشگاه نیز جهت استفاده از خدمات دانشکده نیاز به عضویت در سامانه دارند.

برای استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی/کارگاهی دانشکده مهندسی نساجی اینجا کلیک کنید.