عنوان فارسي

 

عنوان فارسي

1

اثر پارامترهاي قابل تغيير در ماشين بريدينگ سه بعدي مكعبي بر ساختار هندسي منسوج توليدي

2

تول يد نانو ا لياف كربن فعال حاوي نانو ذرات اكسيدروي از پيش ماده پلي اكريلو نيتريل حاوي نانو ذرات اكسيدروي

3

تو ل يد الياف پلي استر شبه اكريليك از آميزه پليمري حاوي پلي استر اصلاح شد ه و بررسي برخي خواص حرارتي و رنگ پذيري الياف حاصله

4

شبيه سازي عددي خواص كششي پارچه هاي دو محوري حلقوي پودي

5

توليد الياف پلي پروپيلن حاوي سفيد كننده نوري و بررسي پايداري نوري الياف

6

ارزيابي تخلخل در پارچه هاي دو تا پنج شانه حلقوي تاري به كمك نور عبوري

7

بررسي اثر پرتو دهي ليزر بر برخي خصوصيات هندسي و مكانيكي پارچه هاي يك شانه و دو شانه ي حلقوي تاري

8

طراحي و ساخت دستگاه بافندگي توليد منسوج بدون بافت متعامد سه بعدي

9

بررسي خصوصيات جذب صوت در پارچههاي حلقوي تاري دو شانه استاندارد قبل و بعد از خار زني

10

بررسي اثر ساختار بافت دو رو سيلندر حلقوي پودي و پارامتر هاي دوزندگي بر استحكام بخيه زده شده

11

تاثير ويژگي هاي پارچه و پارامترهاي دوزندگي بر ميزان كيس خوردگي لبه دوخت

12

استفاده ازپارچه منوفيلامنت باساختار سه بعدي درتجميع قطرات مه

13

بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار الياف مخلوط نايلون 6-پلي آنيلين

14

تراوايي منسجات پوشش كاري شده با PVC داراي تخلخل آرايش يافته

15

بهبود مقاومت الياف شيشه نوع E نسبت به محيط قليايي توسط پوشش دهي با نانو ذرات ZrO2 به روش غوطه وري

16

ارزيابي ميزان ضريب جذب صوت لايه حجيم نانوليفي پلي اكريلونيتريل

17

خواص مكانيكي فيلم پلي متيل متاكريلات تقويت شده با نانوالياف پوسته- مغزي PAN/PMMA

18

تخريب فتوكاتاليستي رنگزاي متيل اورانژ تحت تابش نور مرئي با استفاده از نانوالياف پلي اكريلونيتريل حاوي نانوذرات تيتانيم دي اكسيد

19

بررسي تاثير ميكروساختار بر نفوذ پذيري سازه هاي اليافي بي بافت با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي

20

تاثير عمليات سوزن زني بر كسر حجمي و آرايش يافتگي سه بعدي الياف در منسوجات بي بافت سوزني

21

تهيه و ارزيابي پانسمان نانوالياف پلي وينيل الكل حاوي عصاره هيدروالكلي بره موم جهت رهايش كنترل شده عصاره در درمان زخم هاي سوختگي

22

بررسي ارتباط بين ساختارهاي متفاوت رنگزاي خمي و ميزان حذف رنگ آن ها توسط قارچ آسپرجيلوس نايجر

23

بررسي خواص رنگرزي رنگهاي ميكروبي حاصل از سه گونه ميكروب موجود در هوا

24

ارزيابي دوام خاصيت ضدميكروبي پانسمان PVA/HEP و مقايسه آن با پانسمان نانونقره Agicoat

25

بررسي جذب رنگزاهاي اسيدي روي الياف نايلون 6

26

بررسي خصوصيات رنگرزي الياف نايلون با 2 رنگ ديسپرس راكتيو سنتز شده

27

توليد نانوالياف نايلون6 و بررسي خصوصيات رنگرزي آن با يك رنگ ديسپرس راكتيو سنتز شده

28

بهبود همزمان خواص عايق بندي حرارتي و آب گريزي پارچه پلي استري تاري- پودي توسط پوشش دهي با آئروژل سيليس

29

پوشش دهي لايه بي بافت پلي استر با خمير چاپ پيگمنت حاوي آئروژل نانوساختار و بررسي خاصيت عايق بندي گرمايي منسوج حاصل

30

بررسي رفتار خمشي بتن مسلح شده با پارچهي اسپيسر حلقوي و شبيه سازي آن با استفاده از روش المان محدود

31

بررسي خواص خمشي بتن سبك تقويت شده با منسوجات تاري و پودي

32

بررسي رفتار خمشي و استحكام چسبندگي پارچه هاي لايي شده به روشهاي مختلف

33

بررسي مورفولوژي سطحي الياف متخلل PLLA الكتروريسي شده اثر تغيير غلظت محلول پليمري

34

مطالعه ساختار هندسي سازه هاي نانوليفي به كمك مدل آماري

35

بررسي و بهينه سازي تاثير پارامتر درصد بايندر رزين فنوليك (نوالاك) بر خاصيت جذب صوت نمدهاي صنعتي

36

بررسي اثر اشعه ماورا بنفش و بارگذاري ديناميكي بر درصد كاهش ضخامت فرش

37

مقايسه راندمان حذف فلزات سنگين توسط نانوالياف نايلون 66 قبل و پس از عامل دار شدن با دو تركيب سيلاني آميني و گوگردي

38

تاثير پيوند دهنده هاي عرضي بر دافعيت آب و روغن تركيبات فلوئوروكربن با كنترل تغيير آرايش فضايي در سطح منسوج

39

توليد و مشخصه يابي فيلم ژلاتين حاوي بره موم جهت استفاده در پانسمان هاي ضد باكتري

40

امكان سنجي طراحي و توليد فيلترهاي منسوج به منظور جداسازي آب هاي آلوده به نفت

42

بررسي خواص الكتريكي مدار هيدروليك پوشش داده شده با بريد لولهاي حاوي نخ رسانا

43

بررسي خصوصيات كششي پارچه ي دو روي تاري-پودي بافته شده از نخهاي توخالي

44

بررسي عملكرد آنتنهاي مبتني بر منسوج رسانا در اثر تغييرشكل خمشي

45

بررسي خواص فيزيكي- مكانيكي پارچه هاي تاري پودي پوشش داده شده با مواد جاذب پرتو

46

ارزيابي ذهني زيردست پارچه هاي فاستوني

47

بررسي همبستگي قطر نانوالياف به روش تئوري و عملي

48

سنتز، ساخت و مشخصه يابي داربست هاي نانو اليافي پلي گليسرول سباسات/پلي كاپرولاكتون و پلي اكتان دي ال سيترات/پلي كاپرولاكتون به روش الكتروريسي محلول جهت كار برد در مهندسي بافت نرم

49

طراحي پوشش نانوكامپوزيتي برپايه مس و كيتوسان براي كاربردهاي پزشكي

50

تحليل رنگي نمونه هاي خاكستري

51

توصيف رنگي دوربين ديجيتالي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات

52

كاهش رنگ تصاوير ديجيتالي با روش هاي ميانگين K و شبكه عصبي نگاشت خودسازمانده كوهنن

53

تحليل عاملي اكتشافي پوشش دختران دانشجو دانشگاه صنعتي اصفهان

54

مدلسازي داربست تهيه شده به وسيلهي رشتههاي ابريشمي با روش المان محدود

55

توليد داربست دو لايه ي ميكرو-نانو حلقوي بافت با خصوصيات مكانيكي و ساختاري مناسب براي مري

56

س تز پلي آنيلين بروش پليمريزاسيون شيميايي و بررسي هد ايت الكتريكي آن

57

الكتروريس چند نازله با قابليت توليد نانو الياف با سرعت و كيفيت بالا

58

مدلسازي اثر پارامترهاي الكتروريسي بر روي ضخامت لوله هاي الكتروريسي شده پلي يورتان با قابليت كاربرد به عنوان پروتزهاي لوله اي شكل

59

ساخت داربست سه بعدي نانوليفي پلي كاپرولاكتون/ هيدروكسي آپاتيت و ژلاتين

60

بررسي خاصيت ضد قارچي پارچه پوشش داده شده با نانو الياف حاوي فلوكونازول جهت استفاده در پوشاك

61

بررسي انواع فناوري هاي توليد منسوجات سه بعدي تقويت كننده در كامپوزيت هاي هوافضايي

62

ساخت دستگاه توليد و شبيه سازي رفتار كششي تقويت كننده ي متعامد سه بعدي كربن

63

توليد و بررسي خاصيت فوتوكاتاليستي نانوالياف پلي متيل متاكريلات و پلي متيل متاكريلات حاوي پلي تيوفن

64

بررسي آزمايشگاهي پايدارسازي شيرواني خاكي- سنگي با استفاده از مصالح سنتتيكي

65

پوشش هوشمند نانوكامپوزيتي پلي يورتان / نانوكپسول سيليكا حاوي ماده فلورسانت جهت پايش خوردگي

66

بررسي امكان بازيابي و كاربرد ضايعات ابريشم طبيعي به شكل فيلم، پوشش كاري و الياف

67

توليد ميكروالياف پلي وينيل الكل ضدباكتري براي كاربرد در زخم پوش

68

پوشش دهي پارچه ابريشمي با استفاده از نانوالياف ضدباكتري پلي وينيل الكل - سيپروفلوكساسين هيدروكلرايد براي كاربرد درمصارف پزشكي

69

تحليل ديناميكي حركت سوزن ماشين گردباف بر روي بادامك به روش المان محدود

70

مدلسازي و بررسي چسبندگي قير مسلح با الياف، به سنگدانه با استفاده از آزمون خروج (Pull-out)

71

كاربرد تانن هاي طبيعي، مصنوعي و تركيبات كاتيونيك به منظور افزايش ثبات شستشويي ابريشم، پشم و نايلون رنگرزي شده با رنگزاي اسيدي

 

1

Synthesis of fluorescent Silica Nanoparticles and their Application in pH Sencing

2

Design ond characterization of poly(glycerol sebacate)/ polycaprolacton and poly(1 8 octandiol citrate)/polycaprolacton scaffold by electrospining for soft tissue

3

Experimental Investigation of Stabilization of Soil-rock Slopes using Geosynthetic Materials

4

anti-staphylococcus aureus augmentation of propolis by incorporating in PVA nanofibrous mat

5

Investigation into the UV-Protection of Woven Fabrics Composed of Metallic Weft Yarns

6

Modeling the efficiency and heat gain of a Phase Change Material cooling vest the effect of ambient temperature and outer isolation

7

Investigation of Electroactive Behavior of PVA/TiO2 Nanofibers Webs Coated with Polyaniline

8

Investigating the Effects of Material and Process Variables on the Mechanical Properties of Low-Density Thermally-Bonded Nonwovens Produced From Estabragh (Milkweed) Natural Fibers

9

Effect of Weft Density and Percentage of Stainless Steel Fiber Content of Weft Yarn on Electrical Properties of Woven Fabric Strain Sensors

10

Properties of PS/TiO2 Electrospun Fibers using Limonene as a Solvent

11

melt-spun liquid core fibers physical and morphological characteristics

12

Synthesis of polyester urethane urea and fabrication of elastomeric nanofibrous scaffolds for myocardial regeneration

13

Design and Production of Steel-Slag Warm Mix Asphalt (SSWMA) Using an Amino Based Resin

14

Optimizing the multi-twisted textured silk yarn by using analytical hierarchy process for tendon and ligament scaffold

15

An investigation on the effect of KMnO4 on the pore characteristics of pistachio nut shell based activated carbon

16

Fractionation and some physicochemical properties of almond gum (Amygdalus communis L.) exudates

17

The effect of mass irregularities of weft yarns on fabric surface protrusion

18

An Analytical Approach for the Recovery Behavior of Cut Pile Carpet after Static Loading by Mechanical Models

19

Fabrication and characterization of electrospun bionanocomposites of poly (vinyl alcohol)/nanohydroxyapatite/cellulose nanofibers

20

Designing the inner surface corrugations of hollow fibers to enhance CO2 absorption efficiency

21

Numerical Simulating the Tensile Behavior of 1 1 Rib Knitted Fabrics Using a Novel Geometrical Model

22

An investigation into sound transmission loss by polypropylene needle-punched nonwovens

23

A Study on the Hydraulic Performance of Sandwich Geosynthetic Clay Liners Reinforced with Nano-clay Particles

24

CO2 absorption using gas-liquid membrane contactors made of highly porous poly(vinyl chloride) hollow fiber membranes

25

Crystallinity study of electrospun poly (vinyl alcohol) nanofibers effect of electrospinning filler incorporation and heat treatment

26

Investigation of Flexural Behavior of 3D Textile Reinforced Concrete Using Both Experimental Tests and Finite Element Method

27

Removal of nickel and cadmium heavy metals using nanofiber membranes functionalized with (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane (TMPTMS)

28

Polyester Hydrophobicity Enhancement via UV-Ozone Irradiation Chemical Pre-treatment and Fluorocarbon Finishing Combinatio

29

Study on Radiant Heat Flux Transfer Through Aluminised Multi-Layer Fabric at Low Level Thermal Radiation

30

Fabrication of electrospun almond gum/PVA nanofibers as a thermostable delivery system for vanillin

31

Colorimetric analysis of black coated fabrics

32

Thermoset composites reinforced by innovative 3D spacer weft-knitted fabrics with different cross-section profiles Materials and manufacturing process

33

A study on the release kinetics and mechanisms of vanillin incorporated in almond gum/ polyvinyl alcohol composite nanofibers in different aqueous food simulants and simulated saliva

34

Optimizing the mechanical properties of a bi-layered knitted/nanofibrous esophageal prosthesis using artificial intelligence

35

Optimizing the impact resistance of high tenacity Nylon 66 weft knitted fabrics via genetic algorithm

36

Simulation of the Spherical Deformation of Biaxial Weft-Knitted Fabrics Using Meso and Macro Models

37

Copper Functionalization of Polypropylene Fabric Surface in Order to Use in Fog Collectors

38

An impedimeric biosensor based on a composite of graphene nanosheets and polyaniline as a suitable platform for prostate cancer sensing

39

Multi-Scale Modeling the Mechanical Properties of Biaxial Weft Knitted Fabrics for Composite Applications

40

Morphological changes towards enhancing piezoelectric properties of PVDF electrical generators using cellulose nanocrystals

41

Purification of Methylene Blue via Photocatalytic Nanofibrous Membranes Containing TiO2 Nanoparticles

42

Dye-sensitized solar cells based on composite TiO2 nanoparticle nanorod single and bi-layer photoelectrodes

43

Investigation of the pore geometrical structure of nanofibrous membranes using statistical modelling

44

Evaluation of structural and mechanical properties of electrospun nano micro hybrid of polyhydroxybutyrate chitosan/silk scaffold for cartilage tissue engineering

45

Electrospinning of Cellulose Nanofibers Mat for Laminated Epoxy Composite Production

46

Evaluation of interfacial properties of the silane blend sized glass fiber-epoxy composite by the microdroplet test

47

Two Robust Fuzzy Regression Models and Their Applications in Predicting Imperfections of Cotton Yarn

48

Feasibility of using digital color imaging devices for the determination of cationic dyes compatibility

49

Protein-based nanoformulations for -Tocopherol encapsulation

50

Investigation of thermal stress distribution in fiber-reinforced roller compacted concrete pavements

51

Investigation on Flexural Behavior of Non-Crimp 3D Orthogonal Weave Carbon Composite Reinforcement

52

Theoretical and experimental studies on EMI shielding mechanisms of multi-walled carbon nanotubes reinforced high performance composite nanofibers

53

Effects of Different Production Processing Stages on the Mechanical and Surface Characteristics of Polylactic Acid and PET Fiber Fabrics

54

A Review on Milkweed Fiber Properties as a High-Potential Raw Material in Textile Applications

55

Biaxial weft-knitted fabrics as composite reinforcements A review

56

Analytical studies on woven fabrics bagging performance affected by the material yarn and fabric parameters

57

Effect of Structural Parameters of Porous yarns and Fabric on Air Permeability and Moisture Transfer of Double Face Woven Fabrics

58

Theoretical and Experimental Investigation into the Adhesion between Fiber-Reinforced Bitumen and Aggregates by Using Pull-out Method

59

Production Scale up of Nanofibers A Review

60

The effect of UV degradation on the recovery behavior of cut-pile carpets after static loading

61

Evaluation of PCL/Chitosan Electrospun Nanofibers for Liver Tissue Engineering

62

Bronsted Acidic Ionic Liquids Innovative Starch Desizing Agents

63

An Analytical Approach for the Compression and Recovery Behavior of Cut Pile Carpets under Constant Rate of Compression by Mechanical Models

64

Optimization of Carpet Waste Fibers and Steel Slag Particles to Reinforce Expansive Soil Using Response Surface Methodology

65

Highly efficient dye adsorbent based on polyaniline-coated nylon-6 nanofibers

66

Preparation of hydrophilic dimethyl 5-sodium sulfoisophthalate/poly(ethylene terephthalate) nanofiber composite membranes for improving antifouling properties

67

Hydrophobicity of fluorocarbon-finished electrospun poly (acrylonitrile) nanofibrous webs

68

Influence of porosity and aspect ratio of nanoparticles on the interface modification of glass/epoxy composites

69

Release of Aloe vera from Electrospun Aloe vera-PVA Nanofibrous Pad

70

Investigation of the relation between viscoelastic properties of polysulfone solution phase inversion process and membrance morphology The effect of solvent power

71

Optimization of dye adsorption using Fe3 O4 nanoparticles encapsulated with alginate beads by Taguchi method

72

A Study on the Kinetic and Thermodynamic Parameters of Different Acid Dyes on Nylon 6 Fibers

73

Application of Natural and Synthetic Tanning agent and Cationic Compounds for Improvement of Wash Fastness of dyed Silk Wool and Nylon with Acid Dyes

74

Using Principal Component Analysis Technique in the Instrumental Shade Sorting of Textile Fabrics

75

Evaluation of structural mechanical and cellular behavior of electrospun poly-3-hydroxybutyrate scaffolds loaded with glucosamine sulfate to develop cartilage tissue engineering

76

The effect of electrospinning parameters on the compliance behavior of electrospun polyurethane tube for artificial common bile duct

77

Influence of porosity and aspect ratio of nanoparticles on the interface modification of glass/epoxy composites

78

Effects of silica aerogel particle sizes on the thermalmechanical properties of silica aerogel unsaturated polyester composites

79

Proteinbased nanoformulations fora-tocopherol encapsulation