عنوان فارسي  مقالات فارسي سال 96-97

1

توليد جريان الكتريكي از حرارت اتلافي با استفاده از نانوكامپوزيت حاوي مواد ترموالكتريك

2

بررسي رفتار خمشي ساختار ساندويچي كامپوزيتي ساخته شده با استفاده از روش سوزن زني

3

بررسي قدرت رنگي رنگزاهاي اسيدي

4

بررسي رفتار خمشي بتن سبك تقويت شده داراي توزيع تصادفي الياف با استفاده از روش اجزا محدود

5

مروري بر فرآيندهاي تكميل منسوجات تهيه شده ازالياف پلي لاكتيك اسيد عمل آوري با پلاسما ، تابش UV/ازن، توليد سطح ابرآبگريز ، عمل آوري آنزيمي

6

رو شهاي مختلف تكميل كالاي خواب با عصار ه هاي طبيعي آرامش بخش ( مطالعه موردي گل ياسمن)

7

تهيه و شناسايي سازه ليفي فوق آب گريز سيليكاايروژل/بازالت خشك شده در فشار محيط

8

توليد ميكرو صفحه هاي پليمري توسط سامانه ريسندگي الكتروسانتريفيوژ

 

 

1

Design of antibacterial nanocomposite coating of Chitosan-Copper for medicine applications

2

Serishm an Eco-Friendly and Biodegradable Flame Retardant for Fabrics

3

Producing electric current from waste heat whit Nano composite of thermoelectric materials

4

The performance of clay at different moisture contents for environmental protection against gamma ray

5

Effect of solvent power on the rheological properties morphology porosity and separation performance of PSf flat sheet membrance

6

Improved performance of dental composite by electrospun nanofibers of nylon 66

7

Thermo-regulating Core-shell Nano/micro Fibrous Structures

8

The effect of electrospun nanofibers of nylon 66 on the 3-point bending of dental composites

9

Fabrication and Characterization of Antibacterial PVA nanofibrous mat by Incorporating Gallnut Nanoparticles via Electrospray Technique

10

Nano coating of PANI on different forms of nylon6 substrates and comparison of their adsorption capacity

11

The effect of electrospun nanofibers of nylon 66 on micro hardness of dental composites

12

Investigation of thermoelectric properties of nanoparticle coated fabric

13

Dyeing Properties of Nylon 6 Nanofibre with one Disperse Dye

14

Synthesis of reactive dyes and study kinetic and thermodynamic of the adsorption on cellulosic fiber

15

The Quantitative Assessment of Wash Fastness Improvement of Acid and Direct Dyes on Wool through Aftertreatments

17

investigation of the strength of acid dyes

19

Thermal insulation of buildings with fibrous sheets and nanoceramic powder

20

Effect of TiO2 Nanoparticle on Wicking Phenomenon in PAN Nanofiber Yarns

21

Nano Coating of Polyaniline on Acrylic Electrospun Mat for Adsorption of Anionic Dyes

22

A novel electrospun three component Bionanocomposite for bone tissue engineering

23

Evaluation and characterization of silk fibers produced by eco-friendly method

24

Detection bisphenol A based on novel sol-gel molecularly imprinted polymer nanofibers

25

Morphology of Core-Shell PLGA/Gelatin nanofibers Produced by Coaxial Electrospinning

26

Ultra Wideband Textile Antenna with Circular Polarization for GPS Applications and Wireless Body Area Networks

27

Meso Modeling of Silk Wire Rope Scaffolds in tissue engineering

28

A novel biodegradable micro-nano tubular knitted structure of PGA braided yarns and PCL nanofibres applicable as esophagus prosthesis

29

Useful life prediction of woolen hand-knotted carpets using multivariate multiple regression

30

Numerical simulating the flexural properties of 3D weft-knitted spacer fabric reinforced composites

31

Electrochemical properties of bi-component bundle of coaxial polyacrylonitrile (PAN)/ polyaniline (PANi) nanofibers containing TiO2 nanoparticles

32

Analysis of the effect of UV radiation on the recovery properties of pile carpet after static loading through analytical and viscoelastic modeling

33

Improving Mechanical Properties of Carbon/Epoxy Composite by Incorporating Functionalized Electrospun Polyacrylonitrile Nanofibers

34

Developing Breathable Double-Layered Fibrous Membranes Equipped with Water Pulling Mechanism Toward Clothing with Enhanced Comfort

35

Untapped potentials of acrylonitrile-butadiene-styrene/polyurethane (ABS/PU) blend membrane to purify dye wastewater

36

Electrospinning of Aligned Medical Grade Polyurethane Nanofibers and Evaluation of Cell-Scaffold Interaction Using SHED Stem Cells

37

Improving hydraulic performance and durability of sandwich clay liner using super-absorbent polymer

38

A Review on Aerogel 3D Nanoporous Structured Fillers in Polymer-based Nanocomposites

39

Effect of alkali treatment on mechanical properties of the green composites reinforced with milkweed fibers

40

Prediction of deformation behavior of interlock knitted fabrics in different directions using FEM method

41

Fabrication and characterization of two-layered nano brous membrane for guided bone and tissue regeneration application

42

Flexural and Charpy Impact Behavior of Epoxy/Glass Fabric Treated by Nano-SiO2 and Silane Blend

43

A Parametric Study on Hydraulic Conductivity and Self-Healing Properties of Geotextile Clay Liners Used in Landfills

44

Pull-out Analysis of Laser Modified Polyamide Tire Cords through Rubber Matrix

45

Controlled release of thiram pesticide from poly (Llactic acid) nanofibers

46

Production of conductive electrospun polypyrrole/poly(vinyl pyrrolidone) nanofibers

47

Fabrication characterization and biocompatibility assessment of a novel elastomeric nanofibrous scaffold A potential scaffold for soft tissue engineering.

48

Synthesis and Properties of Photoluminescent Carbon Quantum Dot/Polyacrylonitrile Composite Nanofibers

49

Dynamic mechanical relaxations of electrospun poly(acrylonitrile-co-methyl acrylate) nanofibrous yarn

50

Preparing of poly(acrylonitrile co maleic acid) nanofiber mats for removal of Ni(II) and Cr(VI) ions from water

51

Prediction of permeability of realistic and virtual layered nonwovens using combined application of X-ray CT and computer simulation

52

Porosity characterization of biodegradable porous poly (L-lactic acid) electrospun nanofibers

53

Numerical Modeling of the Air Permeability of Knitted Fabric Using Computational Fluid Dynamics (CFD) Method

54

A comprehensive study on optimizing and thermoregulating properties of core shell fibrous structures through coaxial electrospinning

55

Surface Tension and Viscosity of Nanofluids Containing Various Nanoparticles

56

A Review on Poly(lactic acid) Textile Goods Finishing Plasma Treatment UV/Ozone Irradiation Superhydrophobic Surface Manufacturing and Enzymatic Treatment

57

Different Finishing Methods of Bedding Textiles with Relaxing Natural Extract of the Jasmine Flower

58

Synthesis and hydrophobic evaluation of the electro-spun nano-TiO2/PET fibrous bats after treatment with an alkaline solution and fluorocarbon material

59

Modifying the surface of poly(ethylene terephthalate) nanofibrous materials by alkaline treatment and TiO2 nanoparticles

60

Light Transmission and the Fine Structure of Poly(methyl methacrylate) Nanofibers and Films

61

Diferentiation of Human Scalp Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells into Mature Neural Cells on Electrospun Nanofbrous Scafolds for Nerve Tissue Engineering Applications

63

Geometrical modeling for bi-axial weft knitted fabrics based on rib structure

64

Multi-Scaled Modeling the Mechanical Properties of Tubular CompositesReinforced withInnovated 3DWeft Knitted Spacer Fabrics

65

Theoretical and experimental study of the stiffness of electrospun composites of poly(vinyl alcohol) cellulose nanofibers and nanohydroxy apatite

66

Investigating the performance of drug delivery system of fluconazole made of nanomicro fibers coated on cotton/polyester fabric

67

Compression load-carrying capacity of 3D-integrated weft-knitted spacer composites

68

Antioxidant cosmetotextiles Cotton coating with nanoparticles containing vitamin E

69

PCL nanofibers loaded with beta-carotene a novel treatment for eczema

70

Synthesis and characterization of highly dispersed multi-walled carbon nanotubes/polyvinylpyrrolidone composite nanofibers for EMI shielding application

71

Effects of diameter and surface area of electrospun nanocomposite fibers on electromagnetic interference shielding

72

Designing modeling and manufacturing of lightweight carbon nanotubes/polymer composite nanofibers for electromagnetic interference shielding application

73

Evaluation of polyacrylonitrile electrospun nano-fibrous mats as leukocyte removal filter media

74

X-ray shielding by a novel garment woven with melt-spun monofilament weft yarn containing lead and tin particles

75

Rheological modeling of tubular weft knitted textiles

76

An Investigation into Structure and Morphology of Polyamide6/Polyaniline Hybrid Fibers

77

Hybrid silane-treated glass fabric/ epoxy composites tensile properties by micromechanical approach

78

Controlled release of Doxorubicin embedded in carboxymethyl chitosan nanofibers

79

The performance of clay at different moisture contents for environmental protection against Gamma Ray

80

Investigation of Acoustic Properties of Satin 7/1 Woven Fabrics Containing Hollow and Micro-porous Yarns

81

Numerical and experimental study on the steady cone-jet mode of electro-centrifugal spinning

82

Axial and transverse permeability of unidirectional fiber-reinforced composites

83

A review on new mesostructured composite materialsPart 1.synthesis of polymer-mesoporous silica nanocomposite

84

Recent Advances in core/ shell Biocomponent Fibers and Nanifibers A Review

85

The quantitative comparison of wash fastness improvement of acid and direct dyes on wool using full backtan syntan and syntan/cation system

86

A novel study on using protein based biopolymers in soil strengthening

87

Evaluation of Surface modification impact on PP/MWCNT nanocomposites properties by rheological and mechanical characterization assisted with morphological image processing

88

Melt spun liquid core fibers a CFD analysis on biphasic flow in coaxial spinneret die

89

Chitosan-58S bioactive glass nanocomposite coatings on TiO2 nanotube Structural and biological properties

90

The role of interface in improving fracture toughness of shaped steel fiber0reinforced composites

91

Melt spun PLA liquid0filled fibers physical morphological and thermal properties

92

Mechanical characterization of innovative 3D multi-cell thermoset composites produced with weft-knitted spacer fabrics

93

Numerical and experimental investigation on static electric charge model at stable cone-jet region

94

Development of electrospun poly (vinyl alcohol)based bionanocomposite scaffolds for bone tissue engineering

95

Characterization of Silk/Poly 30Hydroxybutyrate0chitosan0multi0walled Carbon Nanotube Micro0nano Scaffold A New Hybrid Scaffold for Tissue Engineering Applications

96

Manufacturing and Optimization the Nanofibres Tissue of Poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) - Poly(e-caprolactone) Shell/ Poly(N0vinyl-2-pyrrolidone) -Amphotericin B Core for Controlled Drug Release System

97

Estimation of Mechanical Properties of PAN Nanofibers Based on Polymeric Structural Characteristics by Artificial Intelligence Modeling

98

Assessing the physical and mechanical properties of poly 3-hydroxybutyrate-chitosan-multi-walled carbon nanotube/silk nanomicro composite scaffold for long-term healing tissue engineering applications

99

A laboratory and numerical study on the effect of geogrid-box method on bearing capacity of rock-soil slopes

100

Investigating Moisture Management Property of a Bi-layer Fabric Through Nanofiber-coated PET as a Novel Sewing Thread Vertical Wicking Test

101

Fiber-on-fiber friction measurement using hanging fiber method

102

a moldeling study on lateral compressive behavior of structured needle-punched nonwovensa moldeling study on lateral compressive behavior of structured needle-punched nonwovens

103

The Study on the Mechanical Properties of Multi-walled Carbon Nanotube/Polypropylene Fibers

104

Comparison of prolonged antibacterial activity and release profile of propolisincorporated PVA nanofibrous mat microfibrous mat and film

105

Super high-rate fabrication of high-purity carbon nanotube aerogels from floating catalyst method for oil spill cleaning

106

Nanoparticle-loaded highly flexible fibrous structures exhibiting desirable thermoelectric properties

108

Geosynthetic clay liners effect of structural properties and additives on hydraulic performance and durability

109

Fabrication of cellulose nanoparticles through electrospraying

110

Modeling the compliance of polyurethane nanofiber tubes for artificial common bile duct