پرسش‌های متداول آموزشی

1- قوانين درخواست و درس پيش ترم چيست؟
-         دانشجويانيکه با اخذ حداکثر 2 درس به ارزش 4 واحد از دروس عمومي حائز شرايط فارغ التحصيلي مي شوند، مي توانند متقاضي اخذ پيش ترم شوند.
-         حدنصاب نمره قبولي در دروس پيش ترم 12 است.
-         حداکثر تعداد واحد دانشجو با احتساب درس پيش ترم نبايستي از 24 واحد تجاوز کند.
 
2-قوانين و مقررات اخذ واحد درسي در تابستان چيست؟
-         اخذ واحد درسي در تابستان همراه با کارآموزي مجاز نمي باشد (به جز مطالعه آزاد، پروژه با رعايت سقف حداکثر 6 واحد)
-         فقط اخذ شش واحد درسي در ترم تحصيلي همراه با کارآموزي مجاز مي باشد.
-         دانشجوجهت اخذ کارآموزي لازم حداقل 100 واحد درسي را تا قبل از ثبت نام گذرانده باشند.
درصورت فراموش کردن اسم و رمز عبور سيستم گلستان چه بايد کرد؟
در صورت فراموش شدن اسم و رمز عبور با کارشناس آموزشي دانشکده (خانم ابراهيم زاده) با شماره تلفن 5026 تماس گرفته و با ارائه شماره دانشجويي، رمز و اسم عبور خود را دريافت نماييد.
 
3- نحوه درخواست مرخصي تحصيلي چگونه است؟
هردانشجو در مقطع کارشناسي مجاز است دو ترم را در طول سنوات تحصيلي خود از مرخصي استفاده نمايد. براي اين کار دانشجو بايستي درخواست خود را به طور کتبي با ذکر دليل درخواست همراه با تائيد استاد راهنما به معاونت آموزشي ارائه نمايند. فرم درخواست مرخصي تحصيلي در قسمت فرمهاي آموزشي قابل دريافت است. پس از تائيد درخواست نامبرده به اداره آموزش دانشگاه ارسال خواهد شد. بديهي است پس از اين دانشجو شخصاٌ بايستي درخواست خود را از اداره آموزش دانشگاه پيگيري نمايد.
4- نحوه درخواست تغيير رشته چگونه است؟
درخواست تغيير رشته تنها در انتهاي ترم درم تحصيلي پس از تائيد قبولي نامبرده در رشته جديد توسط آموزش دانشگاه، با فرم درخواست تغيير رشته را تکميل نموده و به معاونت آموزشي دانشکده تحويل نمائيد. در صورت موافقت شوراي آموزش دانشکده با درخواست نامبرده، مراتب به آموزش دانشگاه اعلام مي شود. طبيعي است دانشکده مقصد نيز بايد با درخواست نامبرده موافقت نمايد.
 
5- نحوه درخواست مهمان در ترم تابستاني چگونه است؟
درخواست مهمان براي ترم تابستان در دانشگاه ديگر بايستي از طريق سيستم گلستان صورت گيرد. حداکثر واحد مجاز در اخذ ترم تابستاني 6 واحد است. پس از تائيد استاد راهنما و معاونت آموزشي دانشکده درخواست به آموزش دانشگاه ارسال مي گردد. دانشجو با مراجعه حضوري به آموزش دانشگاه، معرفي نامه خود را براي اخذ واحد در دانشگاه مقصد دريافت مي کند.
 
6- آيا درخواست مهمان ترم تابستاني در تمامي دانشگاهها مورد قبول است؟
تائيد دانشگاه مقصد براي ترم تابستان توسط شوراي دانشکده صورت مي گيرد.
 
7- درخواست مهمان ترم تابستاني در دانشگاه هاي ديگر بصورت آموزش الکترونيکي مجاز است؟
خير مجاز نيست.
 
8- شرايط لازم براي تغيير رشته از مهندسي شيمي نساجي به مهندسي تکنولوژي و برعکس در صورت احراز نمره لازم در کارنامه آزمون سراسري چيست؟
1-    معدل دانشجو از معدل متوسط هم ورودي خودش کمتر نباشد.
2-    در تغيير رشته از تکنولوژي نساجي به شيمي نساجي، نمره شيمي عمومي از 13 نبايستي کمتر باشد.
3-    در تغيير گرايش از شيمي نساجي به تکنولوژي نساجي، مي بايستي نمرات رياضي 1 و2 و فيزيک 1 و 2 کمتر از 13 نباشد.
 
9- شرايط لازم براي تغيير رشته به رشته تحصيلي خاص در صورت عدم احراز نمره لازم در کارنامه آموزشي سراسري چيست؟
الف- تقاضاي تغيير رشته براي هر دانشجو فقط يکبار و براي يک رشته قابل بررسي است.
ب- تغيير رشته به رشته هايي از گروه آموزشي (رياضي يا تجربي) غير از گروه آموزشي که دانشجو در آن پذيرفته شده امکان پذير نمي باشد.
ج- دانشجويانيکه از ساير دانشگاهها به اين دانشگاه انتقال يافته اند حق استفاده از اين شرايط را ندارند.
د- لازم است کليه تقاضاها به اداره کل آموزش دانشگاه ارائه گردد تا به طور متمرکز مورد بررسي قرار گيرند.
ه- حداکثر 3 درصد از دانشجويان ورودي هر رشته مي توانند از اين شرايط استفاده نمايند.
و- دانشکده مقصد مي تواند حداکثر معادل 10 درصد از وروديهاي هر رشته از اين طريق دانشجو بپذيرد.
ز- معدل کل نيمسال اول و دوم دانشجوي متقاضي (که حداقل 24 واحد از دروس آن دو ترم غير عمومي باشد) نبايستي از ميانگين +1 هم وروديهاي خود در رشته مورد تقاضا در دانشکده مقصد کمتر باشد.
ح- متقاضي دو ترم در دانشکده مقصد به صورت مهمان بگذراند و در اين دو ترم حداقل 28 واحد غير عمومي در دروس رشته مورد تقاضا گذرانده باشد.
ط- معدل کل دو ترمي که در رشته مورد تقاضا گذرانده شده از ميانگين هم وروديهاي خود در رشته مورد تقاضا در دانشکده مقصد حداقل يک نمره بالاتر باشد.
ي- تقاضاي تغيير رشته براي دانشجويان واجد شرايط فقط در پايان نيمسال دوم و در تيرماه هر سال قابل بررسي خواهد بود.
تذکر: شرايط تغيير رشته براي دانشجويانيکه کد رشته را آورده اند کما في السابق طبق آئين نامه هاي قبلي قابل اجرا مي باشد.