کارگاه ماشین آلات ریسندگی

مسئول کارگاه: مهندس محسن شنبه

تلفن : 33915020-031
کارگاه ريسندگي دانشكده مهندسي نساجي درهر ترم دانشجويان گرايش تكنولوژي نساجي و شيمي نساجي و علوم الياف را در زمينه ماشين آلات ريسندگي الياف كوتاه و ريسندگي الياف بلند پذيرا مي باشد. در اين كارگاه با توجه به دروس ارائه شده، دانشجويان با ساختار، خصوصيات، نحوه عملكرد و تعمير و نگهداري ماشين آلات و از سوي ديگر با تنظيمات متنوع ماشين هاي مذكور و تاثير آنها بر روي كيفيت محصول توليدي آشنا مي شوند. از جمله ماشين آلات ريسندگي الياف كوتاه به خط حلاجي شركت تروچلر، ماشين كارد الياف كوتاه C1 شركت ريتر، ماشين فلاير F1 شركت ريتر و ماشين شانه شركت Platt مي توان اشاره كرد. همچنين از جمله ماشين آلات ريسندگي الياف بلند ماشينهاي گيل باكس، شانه و فينيشر را مي توان نام برد.