كارگاه بافندگي حلقوي تاري

 

سرپرست کارگاه : دکتر سعید آجلی

مسئول کارگاه: مهندس  علی سوری

تلفن:5018

محل كارگاه : طبقه همکف دانشکده

 

بافندگی حلقوی تاری نوعی از بافندگی است که در آن ساختار پارچه از حلقه هایی تشکیل شده است که که در راستای عمود(ردیف)قرارگرفته است.

هدف از شکل گیری اين گارگاه انجام  فعالیت های آموزشی _ پژوهشی در دانشکده مهندسی نساجی می باشد، برگزاری واحدهای درسی برای دانشجویان تکنولوژی نساجی و قبول پروژه های دانشجویان در گرایش های مختلف از فعالیت های بارز این کارگاه است.  

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

کتن(KETTEN)

LIBA

Copecentra 2

آلمان

عرض این دستگاه 94 اینچ و گیج آن 28 سوزن دراینچ است. حداکثر تعداد شانه مورد استفاده در آن 2 عدد و سوزن مورد استفاده در آن از نوع فنری می باشد. این دستگاه مجهز به سیستم تغذیه و برداشت مثبت می باشد.

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

راشل تورباف((RASCHEL LACE

KARL MAYER

MRS 25

آلمان

این دستگاه از انواع ماشین راشل تورباف است. عرض این ماشین 94 اینچ وگیج آن 36 سوزن در دو اینچ است. حداکثر تعداد شانه مورد استفاده در آن 24 عدد و سوزن مورد استفاده در آن از نوع زبانه دار می باشد.

 

 

 

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

مدل دستگاه

كشور

راشل(RASCHEL)

LIBA

RAC0P-TR-6

آلمان

این دستگاه مجهز به سوزن مرکب می باشد. عرض آن 10 اینچ وگیج آن16 سوزن در دو اینچ است. حداکثر تعداد شانه مورد استفاده در این ماشین 6عدد می باشد. این ماشین در مقیاس آزمایشگاهی در کارگاه موجود است.

 

 

نام دستگاه

شركت سازنده

سازنده دستگاه

كشور

چله پیچی(WINDING)

دانشکده مهندسی نساجی

مهندس آرش نصر اصفهانی

ایران

این دستگاه با ظرفیت قفسه 54 بوبین جهت پیچیدن چله های به قطر5 اینچ مورد استفاده در ماشین آلات این کارگاه می باشد.