فرمهای دکتری

تعیین استاد راهنما و مشاور

ارزیابی جامع آموزشی

ارزيابی جامع پِژوهشی

دفاع از رساله

انتخاب پايان نامه (رساله) برتر دانشجويي