8 خرداد ماه سال 1398- محل تالار شهيد فتوحي (تالار 8) 

فارسی