افتخارات دانشجویی

 

 

رديف

نام دانشجو

سال اخذ افتخار

نوع افتخار

1

مقداد کمالي مقدم

1387

اکتشاف

2

مسعود خبازيان اصفهاني

1388

اختراع

3

مائده زماني

1388

ابداع

4

مسعود حسن زاده - محمداکرم جنگي زهي

1388

اختراع

5

فاطمه مرتضوي علوي

1388

اختراع

6

مسعود حسن زاده - محمداکرم جنگي زهي

1388

اختراع

7

عليرضا زراعتکارمقدم- مقداد کمالي مقدم

1388

ابداع

8

مقداد کمالي مقدم

1387

اکتشاف

9

مقداد کمالي مقدم - سميه صفي

1388

 

10

فرزاد دبيريان

1385

اختراع

10

فرزاد دبيريان

1387

اختراع

11

فاطمه شاهمرادي

1387

اختراع

12

آرزو ضياييجزي

1387

اختراع

13

محمد خواجه مهريزي

1387

اختراع

14

الهام نقاشزرگر

1387

اختراع

15

سميه باصري

1384

اختراع

16

احسان دربهشتي

1383

اختراع