افتخارات داخلی دانشگاه

 

رديف

نام هيات علمي

سال اخذ افتخار

نوع افتخار

1

دکترحسيني

84

پژوهشگر  نمونه دانشگاه

2

دکترحسيني

86

پژوهشگر نمونه دانشگاه

3

دکترحسيني

87

پژوهشگر نمونه دانشگاه