آزمايشگاه شيمي الياف

 
 
آزمايشگاه آموزشي شيمي الياف به عنوان يك واحد درسي جهت دانشجويان گرايش شيمي نساجي و علوم الياف ارائه ميگردد. در اين آزمايشگاه دانشجويان با ساختار و مجموعه اي از خواص پاية الياف طبيعي (پنبه ، پشم و ابريشم ) آشنا مي گردند.
سرپرست آزمايشگاه : دكتر فرزانه علي حسيني
مدرسين آزمايشگاه : دكتر فرزانه علي حسيني ، مهندس مهري صديقي پور
مكان : دانشكده مهندسي نساجي – طبقه اول