آزمایشگاهها

 

آزمایشگاه تحقیقاتی علوم رنگ

آزمایشگاه رنگرزی

آزمایشگاه چاپ

آزمایشگاه تکمیل نساجی

آزمایشگاه شیمی الیاف

آزمایشگاه شناسایی الیاف

آزمایشگاه تحقیقاتی الیاف

آزمایشگاه نانو

آزمایشگاه پردازش تصویر

آزمایشگاه فیزیک الیاف