کادر مدیریت:

رئیس دانشکده
دکتر محمد ذره بینی

تلفن:

031-33912425

فکس :

031-33912444

031-33911919

پست الکترونیک:

zarrebini @cc.iut.ac.ir

معاونت پژوهشي
دکتر حسين فشندي

تلفن :

031-33911091

فكس:

031-33912444

031-33911919

پست الكترونيك:

h.fashandi@cc.iut.ac.ir

معاونت آموزشی
دکتر سید مهدی حجازی

تلفن :

031-33911084

فکس:

031-33912444

پست الکترونیک:

hejazi110@cc.iut.ac.ir

سرپرست تحصيلات تكميلي
دکتر اکبر خدامی

Phone:

031-33915033

Fax:

031-33912444

Email:

khoddami@cc.iut.ac.ir

سرپرست فرهنگی دانشجویی
دکتر پرهام سلطاني

Phone:

031-33911093

Fax:

031-33912444

Email:

pa.soltani@cc.iut.ac.ir