کادر مدیریت:

رئیس دانشکده
دکتر محمد ذره بینی

تلفن:

031-33912425

فکس :

031-33912444

031-33911919

پست الکترونیک:

zarrebini @cc.iut.ac.ir

معاونت پژوهشي
دکتر حسين فشندي

تلفن :

031-33911091

فكس:

031-33912444

031-33911919

پست الكترونيك:

h.fashandi@cc.iut.ac.ir

معاونت آموزشی
دکتر پرهام سلطاني

تلفن :

031-33911093

فکس:

031-33912444

پست الکترونیک:

pa.soltani@cc.iut.ac.ir

سرپرست تحصيلات تكميلي
دکتر هاله خليلي

تلفن:

031-33915005

فكس:

031-33912444

پست الكترونيك:

khalili@cc.iut.ac.ir

سرپرست فرهنگی دانشجویی
دکتر زهرا طالبي

تلفن:

031-33911097

فكس:

031-33912444

پست الكترونيك:

z.talebi@cc.iut.ac.ir