کادر مدیریت:

رئیس دانشکده
دکتر محمد ذره بینی

تلفن:

0311-3912425

فکس :

0311-3912444

پست الکترونیک:

zarrebini @cc.iut.ac.ir

معاونت پژوهشي
دکتر حسين فشندي

Phone:

0311-3911091

Fax:

0311-3912444

Email:

h.fashandi@cc.iut.ac.ir

معاونت آموزشی
دکتر سید مهدی حجازی

تلفن :

0311-3911084

فکس:

0311-3912444

پست الکترونیک:

hejazi110@cc.iut.ac.ir

سرپرست تحصيلات تكميلي
دکتر اکبر خدامی

Phone:

0311-3915033

Fax:

0311-3912444

Email:

khoddami@cc.iut.ac.ir

سرپرست فرهنگی دانشجویی
دکتر پرهام سلطاني

Phone:

0311-3911093

Fax:

0311-3912444

Email:

pa.soltani@cc.iut.ac.ir