پرهام سلطانی

مرتبه علمی :

استادیار

گروه:

شماره تلفن:

031-33911093

فکس:

031-33912444

آدرس ایمیل:

pa.soltani@cc.iut.ac.ir

آدرس پست الکترونیک:

Go to Website