مصطفی یوسفی

مرتبه علمی :

استادیار

رشته و گرایش :

شیمی نساجی

شماره تلفن:

031-33915031

فکس :

031-33912444

آدرس پست الکترونیک :

youssefi@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت:

Go to Website